پروانه ها

پروانه رادوست دارم چون آزاداست پروازمی کندوبه همه جامی رود